Táto stránka používa súbory cookie. Kliknite na tlačidlo [Rozumiem], aby ste prijali súbory cookie a prešli priamo na stránku, prípadne môžete spravovať vaše preferencie pri súboroch cookie v prehliadačoch. Kliknutím na tlačidlo [Zistiť viac] sa dozviete ďalšie podrobnosti.
Zistiť viac |   |  Rozumiem

Obchodné podmienky pre službu OSE (On-Site-Exchange)


I.  Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto Obchodné podmienky pre službu OSE (On-Site-Exchange) upravujú podmienky služby OSE ponúkané skupinou BenQ Europe (ďalej len „BenQ“ alebo „výrobca“).
2. Tieto Obchodné podmienky pre službu OSE upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami nižšie špecifikovanej zmluvy, uzavieranej BenQ prostredníctvom spoločnosti asupport s.r.o. (ďalej len „autorizovaný servis - ASP“), a to vzťahy vyplývajúce zo  zmluvy o poskytnutí služby OSE spôsobom podľa čl. II Obchodných podmienok pre službu OSE (ďalej len „zmluva“).
3. Predmetom služby OSE sú výhradne LCD monitory značky BenQ radu PD, SW a ostatné monitory (ďalej len „monitor“ alebo „monitory“) zakúpené od zmluvného predajcu ako nové výrobky po 01.11.2017, keď rozhodný je dátum uvedený na doklade o zakúpení. Služba OSE sa nevzťahuje na monitory radu XL ZOWIE by BenQ a RL ZOWIE by BenQ.  
4. Obchodné podmienky pre službu OSE upravujú práva koncového zákazníka, ktorý sa rozhodol využiť službu OSE, ako je definovaná v čl. II. týchto obchodných podmienok.
5. Koncový zákazník je povinný oboznámiť sa so Všeobecnými záručnými podmienkami pre koncových zákazníkov skupiny BenQ Europe a Obchodnými podmienkami pre službu OSE ešte pred objednaním služby OSE.
6. Službu OSE ponúka výrobca nad rámec:  o zmluvnej záruky poskytovanej výrobcom  o zákonných práv koncového zákazníka z vadného plnenia podľa občianskeho zákonníka. Práva koncového zákazníka z vadného plnenia ani práva koncového zákazníka zo zmluvnej záruky nie sú službou OSE dotknuté.
7. Definície pojmov obsiahnutých v týchto Obchodných podmienkach pre službu OSE majú prednosť pred definíciami obsiahnutými vo Všeobecných záručných podmienkach pre koncových zákazníkov skupiny BenQ Europe. Pokiaľ Obchodné podmienky pre službu OSE pojem nedefinujú, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo Všeobecných záručných podmienkach pre koncových zákazníkov skupiny BenQ Europe. Pokiaľ nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho používajú právne predpisy.

 II. Služba OSE

1. Podstatou služby OSE je v rýchla výmena vadného monitora za zánovný monitor, a to obvykle v lehote do konca nasledujúceho pracovného dňa (v prípade poskytovania služby OSE na území Slovenskej republiky obvykle v lehote do 2 (slovom: dvoch) pracovných dní) po dokončení postupov v súlade s nižšie uvedenými štandardmi.  
2. Zánovným monitorom sa rozumie používaný monitor, ktorý prešiel kontrolou našich odborníkov a ktorý je takto označený.  
3. Vadou monitora sa rozumie vada, ktorá bráni použitiu monitora k jeho predpokladanému účelu. Predmetom služby OSE nie sú vady monitora estetického či mechanického charakteru a ďalej poškodenia uvedené v čl. III. ods. 1 týchto podmienok.  
4. Koncový zákazník je oprávnený využiť, t. j. zvoliť si službu OSE:  o v lehote 5 (slovom: päť) rokov od kúpy nového monitora radu PD, o v lehote 3 (slovom: tri) roky od kúpy nového monitora radu SW a iných radov monitorov okrem radu PD, RL ZOWIE by BenQ a XL ZOWIE by BenQ. Lehota pre voľbu služby OSE začína plynúť dňom prevzatia tovaru koncovým zákazníkom, t. j. dňom uvedeným na doklade o zakúpení.
5. Službu OSE si koncový zákazník zvolí odoslaním riadne vyplneného objednávkového formulára, dostupného na webových stránkach autorizovaného servisu – ASP (formulár dostupný na https://www.asupport.sk/benq). Autorizovaný servis - ASP koncovému zákazníkovi potvrdí doručenie objednávkového formulára. Zmluva vzniká odoslaním objednávkového formulára koncovým zákazníkom a zároveň prijatím objednávky (akceptáciou) autorizovaným servisom - ASP. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu koncovému zákazníkovi na koncovým zákazníkom uvedený e-mail. Návrh zmluvy vo forme odoslaného objednávkového formulára má platnosť 15 (slovom: pätnásť) dní. Za prípadné chyby pri prenose dát nenesie autorizovaný servis – ASP ani výrobca zodpovednosť.
6. Ak je služba OSE koncovým zákazníkom zvolená v súlade s ods. 5 tohto článku v pracovný deň (okrem štátnych a iných sviatkov) do 14:00 hod., doručí zmluvný prepravca autorizovaného servisu - ASP (ďalej len „kuriér“) zánovný monitor na dohodnuté miesto v priebehu nasledujúcich dvoch pracovných dní (od 8:00 hod. do 17:00 hod.), a to v termíne vopred dohodnutom s koncovým zákazníkom. Ak je služba OSE koncovým zákazníkom zvolená v súlade s ods. 5 tohto článku v pracovný deň (okrem štátnych a iných sviatkov) po 14:00 hod., predlžuje sa lehota na doručenie zánovného monitora v zmysle predchádzajúcej vety o 1 (slovom: jeden) pracovný deň.  
7. Zároveň s dovozom zánovného monitora podľa ods. 6 uskutoční kuriér odvoz vadného monitora, ktorý je predmetom služby OSE. Kuriér zánovný monitor odovzdá proti riadne zabalenému vadnému monitoru, ktorý je predmetom služby OSE. V prípade, že odvoz vadného monitora nie je v dohodnutom termíne uskutočnený, oznámi túto skutočnosť koncový zákazník autorizovanému servisu – ASP e-mailom na adresu bratislava@asupport.sk najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa tak, aby mohla byť autorizovaným servisom – ASP zjednaná náprava.  
8. Koncový zákazník berie na vedomie, že je povinný vadný monitor riadne zabaliť tak, aby pri jeho preprave neprišlo k ďalšiemu poškodeniu monitora. Použitie originálneho obalu monitora nie je podmienkou. Sprievodca, objasňujúci postup riadneho zabalenia monitora, je dostupný na webových stránkach kuriéra.
9. Koncový zákazník berie na vedomie, že je povinný odovzdať vadný monitor vrátane nohy a podstavca monitora. Koncový zákazník je oprávnený si príslušenstvo vadného monitora (káble, manuály, AC adaptér, a iné) ponechať.  
10. Koncový zákazník berie na vedomie, že je povinný k monitoru pripravenému k preprave priložiť kópiu dokladu o zakúpení monitora.
11. Odoslaním príslušného objednávkového formulára služby OSE koncový zákazník potvrdzuje, že je uzrozumený s obsahom a rozsahom služby OSE a že súhlasí s Obchodnými podmienkami pre službu OSE. Súčasne koncový zákazník berie na vedomie, že je povinný poskytnúť autorizovanému servisu – ASP a kuriérovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie služby OSE, v opačnom prípade sa príslušné lehoty adekvátne predlžujú o dobu, počas ktorej koncový zákazník neposkytol požadovanú súčinnosť. Koncový zákazník sa zaväzuje najmä prevziať zánovný monitor a odovzdať riadne zabalený vadný monitor v termíne a mieste, v zmysle predchádzajúcej dohody s kuriérom.  
12. Odoslaním príslušného objednávkového formulára služby OSE koncový zákazník výslovne žiada poskytovateľa služby, aby s poskytnutím služby OSE podľa tohto článku začal pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.  
13. Služba OSE je poskytovaná bezplatne. Náklady na dopravu zánovného a vadného monitora hradí koncový zákazník iba pokiaľ je poskytnutie služby OSE zamietnuté. Ak bude poskytnutie služby OSE zamietnuté, berie koncový zákazník na vedomie, že je autorizovaný servis – ASP oprávnený fakturovať koncovému zákazníkovi náklady za diagnostiku vady a dopravu.
14. Autorizovaný servis - ASP vydá koncovému zákazníkovi písomné potvrdenie o poskytnutí služby OSE (zákazkový list).
15. Prevzatím zánovného monitora neplynie nová záručná lehota, ani nová lehota na možnosť voľby služby OSE, rozhodujúca je lehota, ktorá začala plynúť dňom prevzatia monitora koncovým zákazníkom, t. j. dňom uvedeným na doklade o zakúpení.

III. Výluky zo služby OSE

 1. BenQ upozorňuje, že služba OSE sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli (v prípade, že taká činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na obsluhu):
i. mechanickým poškodením monitora,
ii. elektrickým prepätím s výnimkou bežných odchýlok,
iii. používaním monitora v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
iv. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o monitor,
v. poškodením monitora alebo jeho časti počítačovým vírusom apod.,
vi. pokiaľ sa vada prejavuje výlučne u software, u ktorého nie je koncový zákazník schopný preukázať legálny spôsob jeho nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu,
vii. poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
viii. uskutočnením nekvalifikovaného zásahu alebo takouto zmenou parametrov,
ix. monitor, ktorý bol upravovaný koncovým zákazníkom, prípadne treťou osobou koncovým zákazníkom k tomu určenou, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
x. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
xi. použitím nesprávneho alebo vadného programového vybavenia,
xii. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody, ktoré vznikli v dôsledku tohto použitia, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na obsluhu.

2. V prípade zamietnutia poskytnutia služby OSE oznámi bezodkladne autorizovaný servis – ASP túto skutočnosť koncovému zákazníkovi a toto zamietnutie koncovému zákazníkovi písomne odôvodní. Zároveň autorizovaný servis – ASP dohodne s koncovým zákazníkom termín vrátenia monitora, ktorý bol predmetom zamietnutého poskytnutia služby OSE. Koncový zákazník berie na vedomie, že je povinný prevziať takto vrátený monitor od kuriéra a zároveň odovzdať zánovný monitor poskytnutý v rámci služby OSE kuriérovi. V takom prípade hradí náklady na dopravu koncový zákazník.  

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Koncový zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 (slovom: štrnásť) dní. Lehota v zmysle prvej vety plynie odo dňa uzatvorenia zmluvy.  
2. Autorizovaný servis – ASP umožňuje koncovému zákazníkovi odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy dostupného na internetových stránkach autorizovaného servisu – ASP. Autorizovaný servis – ASP potvrdí koncovému zákazníkovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.
3. Odstúpiť od zmluvy je možné tiež korešpondenčne, a to na adrese: Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.
4. Ak odstúpi koncový zákazník od zmluvy, vráti autorizovaný servis – ASP koncovému zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnásť) dní od odstúpenia od zmluvy, vadný monitor, ktorý od koncového zákazníka na základe zmluvy prijal.  
5. Ak odstúpi koncový zákazník od zmluvy, vráti koncový zákazník autorizovanému servisu – ASP bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnásť) dní od odstúpenia od zmluvy, zánovný monitor, ktorý od autorizovaného servisu – ASP na základe zmluvy prijal.
6. Monitor vráti koncový zákazník úplný, t. j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tento prevzal.
7. Ak odstúpi koncový zákazník od zmluvy, nie je autorizovaný servis – ASP povinný vrátiť monitor, ktorý bol predmetom služby OSE koncovému zákazníkovi skôr, ako mu koncový zákazník zánovný monitor odovzdá alebo preukáže, že zánovný monitor autorizovanému servisu – ASP odoslal, ibaže autorizovaný servis – ASP navrhne, že si zánovný monitor vyzdvihne prostredníctvom kuriéra.  
8. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša koncový zákazník náklady spojené s odstúpením, t. j. náklady vynaložené kuriérom na odvoz monitora.
9. Zmluva, respektíve príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve autorizovaného servisu – ASP.
10. V prípade, že koncový zákazník má sťažnosť, môže túto uplatniť prostredníctvom elektronickej adresy: bratislava@asupport.sk, prípadne je možné sa obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

V. Záverečné ustanovenia

1. Práva koncového zákazníka vyplývajúce zo zákona nie sú týmito Obchodnými podmienkami pre službu OSE dotknuté.
2. Tieto Obchodné podmienky pre službu OSE sú platné od 01.11.2017.
3. Tieto Obchodné podmienky pre službu OSE sú k dispozícii na www.benq.sk.